drupal statistics

Waalkracht

Bottom of Form 1


PROJECTEN

< Terug naar overzicht projecten

Bottom of Form 1


index

Projectteam:

Dockt

Status:

In ontwikkeling

project partners

Waalkracht

Nevengeulen als adaptieve en mitigerende maatregel

De klimaatverandering heeft waarschijnlijk tot gevolg dat de Waal periodiek grote hoeveelheden water moet afvoeren. Het Rijk heeft daarom

besloten dat op bepaalde punten in de rivier nevengeulen moeten worden aangelegd. Hierdoor krijgt de Waal meer ruimte om de grotere

hoeveelheid water beter af te voeren. Het project Ruimte voor de Waal voorziet bij Nijmegen in een dijkteruglegging met een nevengeul. Globaal tussen de Waal- en spoorbrug wordt de dijk meer landinwaarts gelegd en parallel aan de Waal een nevengeul gegraven. Bovenstrooms wordt in de geul een overlaatdrempel aangebracht zodat de geul alleen bij hoge waterstanden mee stroomt. Ook elders worden vergelijkbare maatregelen aangelegd zoals bijvoorbeeldin de Boven Rijn bij Rijnwaardense Uiterwaarden en in de Waal bij Heesseltsche Uiterwaarden. Het project bij Nijmegen, en eventueel ook de projecten bij Rijnwaardense en Heesseltsche Uiterwaarden, hebben de potentie om naast een adaptieve maatregel ook een mitigerende maatregel te worden. Als de nevengeul niet alleen bij hoogwater, maar ook bij lagere waterstanden kan

meestromen, ontstaat de mogelijkheid om elektriciteit op te wekken. De nevengeul zal echter slechts beperkt kunnen meestromen. Immers bij lage waterstanden moet niet zo veel water aan de hoofdstroom worden onttrokken dat dit de scheepvaart belemmert. Onttrekken van teveel water aan de hoofdstroom zal waarschijnlijk ook tot lagere stroomsnelheden in de hoofdstroom kunnen leiden waardoor meer sediment wordt afgezet. Naast extra baggerkosten, kan dit ook weer de scheepvaart belemmeren. Maar zelfs als

de nevengeul beperkt kan meestromen, is het opwekken van elektriciteit kostentechnisch

waarschijnlijk al mogelijk. De elektriciteit die in de nevengeul kan worden opgewekt is duurzame energie. Het draagt bij aan de energietransitie van de gebouwde omgeving van de Waalsprong.

Het levert een bijdrage aan de reductie van CO2 en het maakt efficiënt en effectief gebruik van

de schaarse energiebronnen. Doordat de aanleg van de nevengeul als adaptieve maatregel

wordt gecombineerd met het opwekken van elektriciteit, is dit tevens een voorbeeld van

meervoudig en gelaagd ruimtegebruik.